Spiseforstyrrelser kan være livstruende. Dersom sykdommen ikke blir oppdaget og behandlet på et tidlig stadium, kan spiseforstyrrelse bli en kronisk, svekkende og livstruende tilstand.

Capio Anoreksi Senter arbeider etter et klart beskrevet behandlingskonsept med utgangspunkt i kognitiv terapi, og med etablering av nye strukturer. Det følges et systematisert program knyttet til mat, hvile og aktivitet. Pasientene går direkte inn i et tydelig og klart beskrevet måltidsprogram. Behandlingstidens lengde og opplegg tilpasses i samråd med pasienten selv og henvisende instans/samarbeidende instanser.

Bryt sult og normaliser spiseatferd

Dette er nødvendig for å få krefter til å arbeide med problemene, for å redusere de kroppslige skadevirkningene og for å bryte de vedlikeholdende sosiale og psykologiske mønstrene som har oppstått. For å begynne å spise normalt, er det viktig å se egne muligheter til å forandre sin situasjon. Informasjon og kunnskap om hvordan sulten påvirker og hva som kommer til å skje i kroppen når man spiser, vektlegges i vår behandling. Hjelp til å forstå hva en næringsriktig spising innebærer, samt å få praktisk støtte ved gjennomføringen er nødvendig. Det er viktig selv å oppleve den forandring som skjer i kroppen, rent kognitivt og følelsesmessig når en begynner å spise igjen.

Terapeutisk bevisstgjøring og behandling

Bevisstgjøring av problemer og vanskeligheter påbegynnes ofte tidlig i behandlingen. Når spisemønster er etablert, er det nødvendig å se hvilke vansker som foreligger i relasjoner. Det kan være usikkerhet i forhold til videre retning i livet, noe som krever andre tiltak man behøver hjelp med i større grad når spising er korrigert. Det er viktig å få hjelp med å lære nye problemløsende strategier. Normalisering er nødvendig for å komme videre.

Rehabilitering

Tilbakeføring til skole, arbeid og studier er viktige mål. Vi inngår i individuell plan for de pasientene som har dette, og for øvrig arbeider vi tett med lokale behandlingsinstanser om oppfølgende behandling etter utskrivning fra Capio. Skole, kommunale tjenester og andre offentlige etater er viktige samarbeidspartnere.

Spørsmål?

Har du spørsmål vedrørende behandling?

Kontakt oss