Behandlingsmetoden ved Capio Anoreksi Senter er velutprøvd og baserer seg på anerkjente metoder.

Behandlingen deles inn i ulike faser

  • Stabiliseringsfase
  • Endringsfase
  • Utslusingsfase
  • Fasene overlapper hverandre i tid og innhold.

Måltider

Pasienter ved Capio Anoreksi Senter går omgående inn i et normalt måltidsprogram med 4 måltider per dag. Vi tilrettelegger for spesialkost dersom det foreligger medisinske eller andre årsaker til avvikende kost. Behandlingsprogrammets mål i første fase er å få forståelse for matens betydning. Etter stabiliseringsfasen overlates ansvaret i økende grad til pasienten.

Hvile

Hvile tilrettelegges i et fastlagt system. Felles hvile og avslapning skjer i gruppe direkte etter måltidene.

Avspenning

Vi benytter ulike avspenningsteknikker, både teknikker for angsthåndtering og kognitive teknikker for å komme de automatiske tanker i møte som kommer opp når atferdsmønstrene brytes. 

Fysisk aktivitet

Under de første behandlingsukene begrenses den fysiske aktivitet for å kunne finne ut av hva de endrede matvanene innebærer for vektutviklingen. Deretter individtilpasses den fysiske aktiviteten.

Vektoppgang

Når kroppen er blitt stabilisert påbegynnes vektoppgang for de som har behov for dette. Vektoppgang skjer normalt med næringsdrikker.

Behandlingssamtaler

Hver pasient har en behandler, og behandlingssamtaler tilrettelegges i henhold til en fastlagt timeplan inntil 4 ganger pr uke. Det utarbeides tydelige problem- og målformuleringer for behandlingen, og egen delaktighet er meget viktig i behandlingen. Behandlingsprogrammene er individuelle. Hver og en arbeider ut fra sine problem og mot sine mål. Delmål settes opp og evalueres ukentlig. Psykoedukative grupper skjer ukentlig.

Permisjoner

Ved varierende tidspunkt under behandlingen, blir det aktuelt for pasienten å ta et større eget ansvar for etter hvert å kunne klare seg i hjemmemiljøet. Det arbeides da med planlagte permisjoner.

Utslusing

Utslusingen til hjemmet skjer i ulike trinn med suksessivt lengre perioder i hjemmet. Oppfølgingsukene kan legges til treningsleiligheten hvor pasienten kan lage sin egen mat med støtte av personal etter behov.

Spørsmål?

Har du spørsmål vedrørende behandling?

Kontakt oss